โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
|
โรงเรียนศิลปะครูจี | โรงเรียนนาฏศิลปนิยา | โรงเรียนดนตรีไทยสังคีตสยาม |
|
โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
|

โรงเรียนของฉันในปัจจุบันคือ
"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

โรงเรียนประถมศึกษาของฉันคือ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)"

   

โรงเรียนอนุบาลของฉันคือ "โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย"
ที่ตั้ง ถนนลาดพร้าว 71 โทร.0-2539-1838, 0-2538-3120

          โรงเรียนของฉัน เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2530 โดยผู้ก่อตั้งได้แก่ อ.ทองใบ และ ผศ.ดร.หฤทัย อติชาติพงศ์ โดยในปีแรกนี้มีนักเรียนจำนวน 35 คน และครู 6 คน

          วันที่ 31 สิงหาคม 2531 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาตินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียน พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน พระองค์ทรงตรัสถึงความสำคัญของวิชาศิลปะต่อเด็กอนุบาล และความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษว่า "มีความสำคัญสำหรับพื้นฐานของเด็กเล็กในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อไปภายหน้า..."

          ปัจจุบัน โรงเรียนของฉันมีอาคารเรียน 2 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน นอกจากนี้ ยังมีห้องธุรการ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องโฮมเธียเตอร์ รวมทั้งสระว่ายน้ำ โดยขณะนี้มีนักเรียนจำนวน 150 คน และครู 29 คน

          ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปวงกลม 2 วง วงกลมนอกมีชื่อโรงเรียนและที่อยู่ วงกลมในเป็นรูปดอกพุทธรักษาบนรูปหัวใจ โดยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรัก ความห่วงใย ที่โรงเรียนมอบให้แก่นักเรียน

          วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ LOVE
               L ได้แก่ Leadership : การเป็นผู้นำ
               O ได้แก่ Opportunity : โอกาสในการเรียนรู้หลากหลาย
               V ได้แก่ Values : มีคุณธรรม จริยธรรม
               E ได้แก่ Enjoyment : มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส

          หลักสูตรของโรงเรียนของฉันใช้หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ จัดโครงการสอนแบบข่ายใยแมงมุม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ว่ายน้ำ และการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์จากต่างประเทศ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

          กิจกรรมการสอนของโรงเรียนของฉัน สำหรับฝึกการฝึกการเป็นผู้นำประกอบไปด้วย
          - การหมุนเวียนเป็นตัวแทนเพื่อบอกเพื่อนให้ทำความเคารพ
          - การเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าแถวเวลาเคารพธงชาติ
          - การนำสวดมนต์
          - การเป็นผู้แทนทำพิธีสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพ่อแห่งชาติ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ
          - การฝึกเป็นหัวหน้าห้อง
          - การเป็นดรัมเมเยอร์
          - การเป็นลีดเดอร์
          - การกล่าวนำปฏิญาณตน และวิ่งถือคบเพลิง ในงานวันกีฬา
          - การนำกลุ่มแสดงท่าทางตามจังหวะเพลง
          - การนำกลุ่มเล่นกายบริหาร
          - การเป็นผู้นำในการเล่านิทาน เป็นต้น

          กิจกรรมการสอนเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลากหลาย ประกอบไปด้วย
          - กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
          - กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
          - กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสังเคราะห์
          - กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการจัดการ
          - กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา

          กิจกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบไปด้วย
          - การฝึกให้เด็กเป็นผู้ที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตากรุณา
          - การฝึกให้เด็กทิ้งขยะให้ถูกที่
          - การจัดให้มีกิจกรรมการปลูกและดูแลต้นไม้
          - การจัดให้มีกิจกรรมการบริจาคสิ่งของและปัจจัย แก่ผู้ด้อยโอกาส
          - การจัดให้มีกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
          - การจัดให้มีกิจกรรมทางศิลปะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          - การจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันครู และวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

          สำหรับกิจกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส นั้น ทางโรงเรียนของฉันได้สอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการสอนของโรงเรียน

          จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า โรงเรียนของฉันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของฉันจึงสามารถศึกษาต่อไปในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ผลจากการดำเนินงานของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา ทำให้โรงเรียนของฉันได้รับการยกย่อง และได้รับประกาศเกียรติคุณจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย เป็นต้นว่า
          - ปี 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนอนุบาลดีเด่น จากสถาบันหนังสือพิมพ์ "ส่วนกลาง" และรางวัลสื่อการสอนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
          - ปี 2533 ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และโล่การจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
          - ปี 2534 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของฉัน ได้รับพระราชทานแผ่นทองผดุงเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
          - ปี 2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
          - ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนกิจกรรมดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี
          - ปี 2540 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาตินัดดามาตุ ได้เสด็จเยี่ยมชมความสำเร็จของโรงเรียนอีกครั้ง และทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย
          - ปี 2541 ได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน จากคุรุสภากรุงเทพมหานคร

          นอกจากนี้ผลงานของนักเรียนของโรงเรียนทองฤทัยก็เป็นที่ยอมรับและปรากฏให้เห็นตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ การแข่งขันกีฬาอนุบาล การประกวดกายบริหาร การประกวดแดนเซอร์ การประกวดสุขภาพ การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุ การแข่งขันภาษาอังกฤษ และการประกวดการแสดงความสามารถด้านอื่น ๆ

          โรงเรียนของฉัน จึงจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ยึดหลักการจัดการศึกษาอนุบาลที่เน้นการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และพัฒนานักเรียนโดยองค์รวม เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อันเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้เด็กนักเรียน โรงเรียนของฉัน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 
คุณครูประจำชั้น
ของปริ๊น

ครูรจนา ชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย

ครูฉวีวงค์ ชั้นอนุบาล 2
โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย

ครูนวลปราง ชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย

ครูเมธาวดี ชั้น ป.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครู M (คู่ชั้น) ชั้น ป.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูปาริชาติ ครูโอ๊ค (คู่ชั้น เทอมปลาย) ชั้น ป.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูปาริชาติ ครูตุ่ม (คู่ชั้น เทอมต้น) ชั้น ป.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูป้อม ครูกุ้ง (คู่ชั้น)  ชั้น ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูดล ชั้น ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูสมชาย (คู่ชั้น)  ชั้น ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูปุ้ย ชั้น ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูริด (คู่ชั้น) ชั้น ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูอุไร ชั้น ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ครูเดช ครูปาล์ม ครูสอนดนตรีไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 

ทำเนียบคนเก่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ปี 2552

| โรงเรียนศิลปะครูจี | โรงเรียนนาฏศิลปนิยา | โรงเรียนดนตรีไทยสังคีตสยาม |

 ประวัติย่อ | พ่อแม่ของฉัน | ผลงานเด่น | โรงเรียนของฉัน | ประเพณี&ศาสนา | download |